Da bi neki proizvod krenuo na put od proizvodne linije do potrošača, uobičajeno je da bude zapakovan u sekundarnu (zbirnu) ili tercijarnu (transportnu) ambalažu, kao što su kartonska pakovanja ili kutije. Upravljanje informacijama o sadržaju kutije, bilo da je u pitanju jednostavan broj komponente (part number) ili datum i informacije o proizvodnji, od suštinske je važnosti kako za proizvođača, tako i za korisnika koji će ovu kutiju primiti u inventar, ali i za sve kanale kroz koje proizvod prođe u međuvremenu. 

Zašto proizvođači obeležavaju kutije?

Uspešno obeležavanje kutija štedi vreme i novac proizvođačima i kupcima i umanjuje pojavu rastura.

Proizvođači najčešće obeležavaju svoje proizvode zbog internih isporuka (da bi olakšali proizvodnju po etapama i pojednostavili proces skladištenja) i eksternih isporuka (kada se obeležavanje kutija prilagođava zahtevima samih proizvođača – brendiranje, zahtevima krajnjeg korisnika ili smernicama industrije kojoj proizvođač pripada). Kako bi odgovorio na ovu potrebu proizvođača, Videojet Technologies, globalni lider u oblasti industrijskog obeležavanja proizvoda, nudi niz industrijskih inkjet štampača za velike karaktere sa visokom i niskom rezolucijom štampe, kao i sisteme za štampanje i nanošenje etiketa.

Postoje dve široke oblasti u koje se mogu svrstati tehnološka rešenja za obeležavanje kutija u industriji: kontaktno i beskontaktno obeležavanje. 

Kontaktno obeležavanje

Označavanje kartonskih kutija počelo je kao kontaktno štampanje koje i dalje može predstavljati održivo rešenje za određene aplikacije. Pri kontaktnoj štampi, kao što je u slučajevima predštampanih kutija, etiketa, i roler kodera, postoji fizički kontakt između kutije i štamparske opreme.

  • Predštampane (unapred odštampane) kutije

Predštampane kutije predstavljaju jedan od najranijih i najšire korišćenih načina obeležavanja kutija. Ovaj vid označavanja obezbeđuje visok kvalitet štampe nepromenljivih podataka. Ovakva štampa je ograničena isključivo na nepromenljive podatke. Prilikom rukovanja većim brojem proizvoda, od korisnika se zahteva da imaju zasebne kutije za svaki proizvod, što značajno utiče na prostor za skladištenje. Promene u izgledu proizvoda, dodaci, itd., zahtevaju duže vreme reagovanja i mogu dovesti do pojave gubitaka usled zastarelosti.

  • Roler koderi

Roler koderi se koriste kod metode štampanja na samoj proizvodnoj liniji. Kao što se na osnovu njihovog imena može zaključiti, roler se okreće kroz deo u kome se nalazi mastilo, zatim pritiska gumeni uložak o kutiju, štampajući tako poruke. Kao jeftina opcija industrijskog obeležavanja kutija, roler koderi se često koriste kod proizvodnje manjeg obima.

Roler koderi zahtevaju novi uložak za svaki kod, što utiče na porast broja uložaka u inventaru i potrebe za njihovim održavanjem. Ovo dovodi do povećanja troškova. Ako rezervni ulošci nisu uneti u inventar, a uložak koji se trenutno koristi je oštećen, proizvodnja će morati da pređe na neki drugi posao, ili da sačeka dok novi uložak ne bude nabavljen, što može potrajati. Način primene i rukovanja mastilom često ume da bude prljav posao i može uticati na kvalitet kodova. Promene kodova takođe predstavljaju izazov i otvaraju mogućnost za pojavu nereda.

  • Etikete

Od svih metoda kontaktnog štampanja, etikete su najfleksibilniji način. Etikete se mogu štampati unapred ili direktno na proizvodnoj traci, a zatim nanositi na kutije. Ručno nanošenje etiketa radi se samo prilikom proizvodnje manjeg obima. Kod ovakvih aplikacija, sve više se koriste automatski sistemi za štampanje i nanošenje etiketa (Print & Apply – LPA).

Etikete obezbeđuju štampu visokog kvaliteta i rezolucije, dobijanje poruka koje su dosledno čitljive i mogu biti precizno pročitane kako manuelno (čovek) tako i mehanički, pomoću skenera, kamera i verifikatora. S obzirom na to da je kreiranje poruka digitalno, etikete su jedini metod kontaktnog štampanja koji omogućava korišćenje pravih promenljivih podataka. Svaka etiketa može sadržati specifične informacije koje ukazuju na tačan sadržaj kutije.

Beskontaktno obeležavanje

Broj zahteva za štampanje na kutijama nastavlja da raste i kompanije tragaju za jeftinijim i fleksibilnijim rešenjima obeležavanja svojih kutija i pakovanja. Postepeno je došlo do pojave izvesnog broja beskontaktnih metoda štampanja baziranih na različitim DOD (Drop on Demand) tehnologijama štampe, gde se kapljice mastila izbacuju iz glave štampača samo kad je to neophodno. 

  • Valvejet DOD štampači

Valvejet predstavlja prvu tehnologiju beskontaktnog štampanja korišćenu za obeležavanje kutija. Mastilom se rukuje pomoću sistema pod pritiskom u okviru kog postoje ventili koji se otvaraju i zatvaraju formirajući tako kapi mastila koje pritisak izbacuje na površinu kutije.

Valvejet omogućava niže troškove štampanja nepromenljivih i promenljivih podataka. Podjednako uspešno se primenjuje i na porozne i na neporozne površine. Valvejet je ograničen na tekst i grafike niske rezolucije.

  • Piezo DOD štampa visoke rezolucije

Poznata kao štampa velikih karaktera visoke rezolucije, piezo inkjet tehnologija se često koristi na proizvodnim linijama u cilju ispisivanja alfanumeričkih i bar-kodova, teksta i grafike visoke rezolucije na kutije i kartonska pakovanja namenjena za isporuku.

Piezo tehnologija predstavlja jeftinije rešenje od rešenja koja se oslanjaju na kontaktno štampanje promenljivih podataka. Takođe, ovakvo označavanja može biti odlična zamena za korišćenje unapred odštampanih kutija i etiketa, jer smanjuje lagerovanje i otpad.

Pravilno održavani sistemi koji se baziraju na piezo tehnologiji štampaju poruke visokog kvaliteta koje lako mogu pročitati i čovek i mašina. Zalihe mastila uglavnom su dovoljno velike da se mogu koristiti tokom više različitih smena, a u većini kompanija traju i po nekoliko dana. Sistemi koji poseduju mogućnost automatskog čišćenja mogu funkcionisati uz minimalne intervencije tokom proizvodnih smena, uobičajeno zahtevajući samo kratke periode nadzora tokom promena smena.

  • Thermal inkjet (TIJ)

Thermal inkjet koristi istu termalnu tehnologiju koja se koristi za kancelarijske i kućne inkjet štampače. Ovi industrijski štampači su jednostavni za korišćenje i obezbeđuju veću rezoluciju kako od valvejet-a, tako i od piezo-a visoke rezolucije.

TIJ je jednostavan za upotrebu i održavanje. Ovi sistemi imaju mogućnost jednostavne dopune mastilom, s obzirom na to da se mastilo nalazi unutar kertridža koji se menja. Prilikom svake zamene kertridža sistem se pokreće ispočetka koristeći novu glavu štampača. Na ovaj način kvalitet štampe biva očuvan i lakše je vratiti sistem u prvobitno stanje.

Koju tehnologiju obeležavanja izabrati?

Korisnici smatraju da je korisnije okrenuti se fleksibilnijem rešenju koje ne samo da se može primeniti danas, već može naći svoju primenu i u budućnosti.

Tržište tehnologije beskontaktne štampe raste, usled potrebe za smanjenjem troškova i zaliha. Čišćenje i održavanje sistema obeležavanja je ključno za njihov uspeh. Razmotrite kako će se održavanje sprovoditi i koliko često je neophodno sprovoditi ga.

Razmotrite kvalitet štampe i produktivnost. Da li je automatsko čišćenje dovoljno često kako bi kvalitet štampe bio održavan na optimalnom nivou? Da li čišćenje prekida proizvodnju? Može li biti obavljeno tokom perioda normalnog rada, a da pritom ne utiče na proizvodnju? Šta se dešava sa pročišćenim mastilom? Kolika je njegova cena? Održavanje kvaliteta štampe je važno, ali kakvi troškovi prate to održavanje?

Postoji veliki broj rešenja za obeležavanje proizvoda dostupnih proizvođačima. Prednost će imati oni koji pronađu najbolji način da kvalitetno odgovore na industrijske zahteve u pogledu sledljivosti (traceability) i identifikacije proizvoda, pakovanja i paleta. Pravilno identifikovanje može predstavljati razliku između zalutale porudžbine ili proizvoda kome je istekao rok trajanja i sa druge strane zadovoljne i lojalne mušterije. Sada više nego ikada pre, vreme i preciznost su od kritične važnosti za dugoročni uspeh.