Početkom novog milenijuma Trim širi svoj prodajni program na sisteme koji su deo procesa kontrole kvaliteta proizvoda. Rezultat toga je formiranje Metrološke laboratorije početkom janura 2011., koja je svoj sistem menadžmenta kvalitetom uskladila sa zahtevima standarda SRPS ISO IEC 17020 i SRPS ISO 9001.

Metrološka laboratorija je akreditovana od strane ATS-a (06-145) prema standardu SRPS ISO IEC 17020, tip C, za poslove:

Verifikacija performansi pre stavljanja u upotrebu, nakon prve ugradnje, periodična verifikacija performansi i verifikacija performansi nakon popravki i modifikacija sistema za kontrolu proizvoda na prisustvo kontaminanata metal detektorom i X-ray detektorom.

 08.08.2013., Metrološka laboratorija je sertifikovala sistem menadžmenta prema standardu SRPS ISO 9001:2008.

 120px-Adobe_PDF_iconObim akreditacije laboratorije      120px-Adobe_PDF_iconSertifikat o akreditiaciji

Zakonska kontrola automatskih kontrolnih vaga (overavanje, žigosanje) je obavezna kod vaga koje se koriste u funkciji provere prethodno upakovanih proizvoda. Overavanje automatskih kontrolnih vaga može biti prvo, redovno ili vanredno.

Prvom overavanju podležu nove automatske kontrolne vage, kao i vage koja nisu ranije overavane.
Redovnom overavanju podležu automatske kontrolne vage koja su u upotrebi. Redovno overavanje se sprovodi periodično jednom godišnje, što je propisano  Pravilnikom o vrstama merila za koje je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja „Sl.glasnik RS“ br.49/2010 i 110/2013.
Vanrednom overavanju podležu automatske kontrolne vage koje su zbog kvara, odnosno drugih tehničkih nedostataka bile isključene iz upotrebe i na kojima je izvršena popravka, vage na kojima je izvršena prepravka, kao i vage za koja redovno overavanje nije izvršeno u propisanom roku.

Overavanje automatskih kontrolnih vaga vrši Direkcija za mere i dragocene metale, nakon sprovedenog postupka koji obuhvata pregled (kontrolu, proveru) i označavanje (žigosanje) vaga, odnosno izdavanje Uverenja o overavanju, a kojim se konstatuje i potvrđuje da je vaga usklađena sa zakonom propisanim zahtevima.

Pošto se za overavanje mogu prijavljivati samo pripremljene automatske kontrolne vage, Metrološka laboratorija obavlja pripremu, koja obuhvata kontrolisanje automatske kontrolne vage na isti način na koji će kontrolisanje obaviti Direkcija za mere i dragocene metale u postupku overavanja i  po potrebi, manje intervencije, kao što su: podešavanje nivelacije vage, formiranje i postavljanje tablice sa metrološkim parametrima i slično…

Kada se na osnovu rezultata kontrolisanja utvrdi da je vaga spremna za overavanje, Metrološka laboratorija  podnosi Direkciji za mere i dragocene metale zahtev za overavanje (sa odgovarajućim prilogom uz zahtev) i zakazuje termin pregleda vaga.

Po pravilu, overavanje automatskih kontrolnih vaga se vrši na mestu upotrebe, pa Metrološka laboratorija obezbedjuje etalonirane tegove i drugu neophodnu opremu za pregled, kao i prisustvo lica koje je vagu pripremilo za pregled.

Ocenjivanje usaglašenosti (ispitivanje, pregled, kontrolisanje) automatskih kontrolnih vaga

U slučaju da overavanje nije potrebno, Metrološka laboratorija obavlja pregled automatskih kontrolnih vaga i ocenjivanje usaglašenosti sa Pravilnikom o merilima (Sl. glasnik RS”, br. 63/2013), korišćenjem metoda kontrolisanja iz OIML R51-1:2006 Automatic catchweighing instruments, Part 1: Metrological and technical requirements – Tests. Po obavljenom kontrolisanju izdaje odgovarajuće Zapisnike o kontrolisanju i Izveštaje.